ثبت پرداخت های موردی

Navigation:  فرم ها >

ثبت پرداخت های موردی

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

29

 

در این بخش در صورتیکه به دانشجو در طول ترم جاری کمک نقدی و یا غیر نقدی شده باشد می بایست این فرم تکمیل شود و نوع کمک مبلغ و ترمی که کمک انجام شده است باید قید شود. این فرم به تعداد کمک های انجام شده می بایست تکمیل گردد

جهت ویرایش اطلاعات از این روش مشابه استفاده کنید.